Vpis otroka

Vloge za sprejem otroka v vrtec za šolsko leto 2022/23 sprejemamo od septembra 2022 do konca marca leta 2023 oz. do zapolnitve mest. Po končanem vpisu oblikujemo oddelke v skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS 75/05 s spremembami).

Pogoj za sprejem v vrtec je starost najmanj 11 mesecev. Ko je otrok vključen v vrtec, mu ni potrebno za prihodnje šolsko leto oddati nove vloge.

Vse zainteresirane prosimo, da oddate e-vlogo preko naše spletne strani (obrazec: https://kobacaj.si/index.php/za-starse/obrazci/e-vloga).

O možnostih sprejema bomo obveščali najkasneje do 15.5.2023.

Za oddane vloge se Vam vnaprej najlepše zahvaljujemo!

PREDNOSTNI KRITERIJI ZA SPREJEM

V kolikor bi število otrok, ki jih starši vpišejo v času rednega vpisa, preseglo število prostih mest, se pri sprejemu v vrtec prednostno upoštevajo naslednji kriteriji:

– stalno bivališče v občini Grosuplje,
– vključenost starejšega otroka v vrtec Kobacaj,
– datum prispetja vloge.

Pri razporejanju otrok v enote oz. oddelke upoštevamo predvsem starostni kriterij.
Vpis med letom je mogoč samo, če so prosta mesta.

Vpis je zaključen, ko starši oddajo vso potrebno dokumentacijo (v celoti izpolnjena vloga za vpis s pripadajočimi obrazci in potrdili, vlogo za znižano plačilo vrtca in podpisana pogodba z vrtcem). S podpisom pogodbe starši potrdijo, da so seznanjeni in da se strinjajo s splošnimi pogoji vrtca.

Spremembe, ki nastanejo med letom in vplivajo na izračun položnic (naslov, število družinskih članov, sprememba družinskih prejemkov ipd.), je potrebno takoj javiti vodstvu vrtca.

Izpise med letom je potrebno podati pisno in sicer en mesec pred želenim izstopom (v primeru zdravstvenih težav, z zdravniškim potrdilom ni odpovednega roka).

PLAČILO VRTCA

Ekonomska cena, ki jo je potrdil Občinski svet Občine Grosuplje je 585,00 eur za otroke prve starostne skupine (1-3 let) in 462,00 eur za otroke druge starostne skupine (3-6 let). Starši plačujejo oskrbnino v odstotku glede na mesečni dohodek na osebo v % od neto povprečne plače:

Kako se obračuna oskrbnina v primeru odsotnosti otroka? Za vsak dan odsotnosti otroka se odšteje glede na odločbo o višini plačila vrtca sorazmeren del zneska prehrane.

Kako se obračuna oskrbnina v primeru daljše odsotnosti? Ali lahko uveljavljamo rezervacijo? Uveljavljanje rezervacije je odvisno od občine, v kateri ima otrok prijavljeno stalno bivališče. Za otroke, s stalnim bivališčem v občini Grosuplje, imajo starši možnost uveljavljanja dveh rezervacij, obe pa je potrebno najaviti na spletni strani vrtca (e-rezervacija):

- zdravstvena rezervacija (za otroke, ki so odsotni iz zdravstvenih razlogov več kot 10 neprekinjenih delovnih dni; potrebno je dostaviti tudi potrdilo pediatra; najava na e-rezervaciji)

- poletna rezervacija (uveljavlja se lahko do 22 neprekinjenih zaporednih dni, enkratno v obdobju od 15. 6. do 15. 9.; uveljavlja se lahko samo za najstarejšega otroka v vrtcu; najava na e-rezervaciji).

V primeru uveljavljanja katere izmed rezervacij, starši plačajo 30 % cene, ki jo plačujejo sicer po odločbi (več:https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0464/sklep-o-uveljavljanju-rezervacije-v-primeru-odsotnosti-otrok-v-javnem-in-koncesijskih-vrtcih-v-obcini-grosuplje).

ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

Skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev morajo starši do 30 dni pred vstopom otroka v vrtec oddati na krajevno pristojni Center za socialno delo Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, na podlagi katere se ugotavlja višina plačila vrtca glede na povprečni mesečni dohodek na družinskega člana.

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

Več: http://www.mddsz.gov.si/znizano_placilo_vrtca/

POTDILO PEDIATRA

Najkasneje ob vstopu v vrtec morajo starši vzgojitelju svojega otroka dostaviti tudi potrdilo pediatra glede zdravstvenega stanja otrok (cepljenje, alergije), ki pa ne sme biti starejše od meseca dni.

UVAJANJE OTROKA

Vse informacije glede uvajanja otroka boste dobili na uvodnem sestanku, ki ga organiziramo pred sprejemom v vrtec. Na tem sestanku starše seznanimo z načeli uvajanja ter predstavimo skupino in pedagoški tim oddelka otroka.

Staršem novo sprejetih otrok omogočimo individualno srečanje z otrokovo vzgojiteljico pred vstopom, kjer se pogovorite o vašem otroku in načinu uvajanja v vrtec. Uvajanje naj bo postopno, zato si zanj vzemite čas. Ob vaši prisotnosti v skupini se bo otrok počutil varneje in se tako hitreje navadil na osebe, ki bodo skrbele zanj in novo okolje.