Sodelovanje

Sodelovanje vrtca s starši je nujen pogoj za uspešno dopolnjevanje družinske vzgoje in doseganje vzgojno – izobraževalnih ciljev. Medsebojna podpora in zaupanje sta bistvena za napredek otroka.

Temelj sodelovanja med strokovnim osebjem in starši je dobra komunikacija in sodelovanje na raznih področjih z upoštevanjem avtonomije vrtca.

Soodločanje staršev je mogoče do meja strokovnosti, ki so domena strokovnega osebja in drugih strokovnjakov s področja predšolske vzgoje.

STROKOVNO SODELOVANJE:

RODITELJSKI SESTANKI

Roditeljski sestanek je namenjen komunikaciji med starši in strokovnim osebjem vrtca. Na prvem roditeljskem sestanku vzgojiteljica staršem predstavi cilje in dejavnosti, ki so načrtovani za šolsko leto. Starši imajo možnost, da aktivno sodelujejo pri načrtovanju dejavnosti, vendar le tistih dejavnosti, ki so v skladu s Kurikulom za vrtce. V šolskem letu imamo najmanj enega in največ tri roditeljske sestanke na oddelek. Organizira se lahko tudi roditeljski sestanek z izbrano temo, ki ga vodi svetovalna delavka ali zunanji izvajalec.

GOVORILNE URE
Govorilna ura je namenjena izmenjavi informacij in poglobljenemu pogovoru o počutju in napredku otroka. Govorilna ura poteka individualno med staršema otroka in vzgojiteljico. Potekajo enkrat mesečno, s časovnim razporedom govorilnih ur vzgojiteljica seznani starše na roditeljskem sestanku. Srečanja potekajo v prostorih vrtca.

PREDAVANJA OZ. OKROGLE MIZE ZA STARŠE
V vrtcu organiziramo tudi skupinska predavanja, kjer imajo starši možnost pridobiti vse informacije, ki jih zanimajo v zvezi z razvojem in zdravjem otroka (obisk psihologinje, socialne pedagoginje, zobozdravnice, pediatrinje,…).

 

DRUŽABNO SODELOVANJE:

V enotah organiziramo za starše tudi druge, manj formalne oblike sodelovanja. Konkretne dejavnosti so predstavljene staršem na informativnih roditeljskih sestankih in na oglasnih deskah (v prostorih vrtca in na spletni strani).

Vsebine sodelovanja se nanašajo na:
– sprotno seznanjanje staršev z vsebinami vzgojno izobraževalnega dela v oddelku in enoti,

– seznanjenje staršev s pomembnimi dogodki v oddelkih,
– sodelovanje pri izvedbi projektov,
– sodelovanje staršev na različnih prireditvah v okviru enote in zavoda,
– izdelovanje lutk za otroke,
– skupno urejanje prostorov vrtca,
– spremstvo staršev pri izletih,
– obiski na delovnih mestih staršev oz. obist staršev v vrtcu in predstavitev poklica oz. spretnosti, ki jih imajo,
– priprava predstav za otroke…

SKUPNA PRAZNOVANJA IN PRIREDITVE:
– jesenska druženja (kostanjev piknik)

– veseli december (praznične delavnice, obisk Dedka mraza)
– zimska druženja (sankanje in igre na snegu)
– pomladna srečanja (delavnice ob Valentinovem in Materinskem dnevu)
– zaključna prireditev (piknik)
– praznovanje rojstnih dni in ostalih praznikov
– različne delavnice (glasbene, športne, pravljične,lutkovne,
– …).