Plačilo programov

VIŠINA OSKRBNINE

Vrtec Kobacaj je koncesijski vrtec, kar pomeni, da se plačilo programa obračuna enako kot v javnem vrtcu in je odvisno od višine bruto dohodka na družinskega člana.

Starši morajo pred vključitvijo otroka v vrtec oddati Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, na podlagi katere so uvrščeni v enega izmed naslednjih plačilnih razredov:

Ekonomska cena vrtca, ki jo je potrdil Občinski svet Občine Grosuplje, znaša 585 eur za otroke prvega starostnega obdobja in 462 eur za otroke drugega starostnega obdobja.

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, ceno programa, v katerega je vključen otrok, krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca odda rejnik.

Z odločbo, s katero center za socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila vrtca za drugega in vsakega naslednjega otroka. Če pa se drugi ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, odloči o tem s posebno odločbo.

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.