Varnost otrok

Da bi zagotovili čim večjo varnost otrok skrbimo za spoštovanje sledečega:

OBVEZNOSTI STARŠEV:

Starši in drugi obiskovalci vrtca so dolžni poskrbeti, da so otroci osebno izročeni strokovnemu delavcu vrtca, da za seboj vestno zaprejo vsa vrata in poskrbijo za varnost otrok.

Pri dnevnem prihajanju in odhajanju otrok morajo starši oziroma od njih pisno pooblaščena oseba, otroka osebno izročiti vzgojitelju in ga osebno prevzeti. Osebi, ki nima pisnega pooblastila za prevzem otroka le tega ne bomo izročili.

Zaradi varnosti mora biti vsak otrok pred vključitvijo v vrtec zdravniško pregledan.

Starši so dolžni na prvem razgovoru vzgojitelja opozoriti na posebnosti otrokovega zdravja in druge posebnosti, ki bi lahko vplivale na njegovo zdravje in varnost ali zdravje in varnost drugih otrok. Za posledice, ki bi nastale ob prikritem dejanskem zdravstvenem stanju otroka, starši prevzemajo popolno odgovornost do svojega in drugih otrok.

Starši so dolžni posredovati aktualno številko telefona in druge podatke, ki omogočajo, da jih v nujnih primerih vrtec obvesti.

V primeru nalezljivih otroških bolezni morajo starši vzrok odsotnosti takoj sporočiti vzgojitelju. Otroka lahko pripeljejo v vrtec šele takrat, ko s svojim zdravstvenim stanjem ne ogroža sebe in drugih.
Starši so dolžni skrbeti, da prihaja otrok v vrtec urejen, obut in oblečen vremenu in napovedanim vzgojno-izobraževalnim dejavnostim primerno. Rezervna oblačila so zaželena, saj se otroci v igri lahko zmočijo ali pa jim je vroče. Obleka otroka naj bo udobna oz. igralna, da ne bo večje škode, v kolikor jo otrok ob ustvarjalnem udejstvovanju poškoduje.

Starši in otrok ne smejo v vrtec prinašati hrane (npr.: doma narejeno pecivo, sladoled, lizike, žvečilne gumije, arašide ipd.). Prav tako ne smejo prinašati predmete ali igrače, ki bi lahko ogrozile varnost otrok (npr.: ostre predmete, vžigalice, nakit ipd.).

Starši in drugi obiskovalci ne smejo samostojno vstopati, se zadrževati v igralnicah in drugih prostorih vrtca.

Starši so dolžni spoštovati navodila strokovnega osebja glede varnosti otroka in določila Zakona o varnosti cestnega prometa, ki določa, da morajo imeti vsi otroci na poti v vrtec in domov spremstvo odrasle osebe, spremljevalci pa so lahko tudi otroci od 10 leta dalje, če to dovolijo starši s pisno izjavo.

OBVEZNOSTI VRTCA:

Vsak delavec vrtca je dolžan in osebno odgovoren za varnost otrok v vrtcu. Pri opravljanju svojega dela je delavec dolžan opravljati svoje naloge in ravnati pri stiku z otroki tako, da je izključena nevarnost za otrokovo zdravje in življenje.

Vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev in drugi strokovni delavci so odgovorni za varnost otrok ves čas bivanja otroka v vrtcu, njihova dolžnost je nenehno bedeti nad otroki ter zagotavljati, da otroci niso nikoli sami.

Delavci vrtca, ki dnevno spremljajo prihajanje in odhajanje otrok iz vrtca, morajo otroka osebno sprejeti in ga pri odhodu prepustiti v oskrbo staršem, drugim osebam pa le, če predložijo za to pismeno pooblastilo staršev.

Pri delu oziroma bivanju otrok v igralnici in na igrišču vrtca je potrebno organizirati delo tako, da se zagotovi varnost otrok, in sicer predvsem tako:

– da je oprema v igralnici in na igrišču uporabljena po svoji namembnosti,
– da otroci uporabljalo opremo varno,
– da se otrokom preprečuje nevarno ravnanje ali gibanje v igralnici in na igrišču,
– da se otrokom prepreči medsebojna fizična obračunavanja, groba ravnanja ipd., kar lahko škoduje,
– da se delo z nevarnim orodjem ali delovnimi pripomočki organizira tako, da ima vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja stalen pregled nad ravnanjem otrok,
– da se pouči otroke o uporabi in ravnanju z orodjem in delovnimi pripomočki, ki so nevarni,
– da je zagotovljena kontrola nad otroki pri zapuščanju igralnice,
– da otroci ne uporabljajo opreme, ki lahko ogroža njihovo varnost (odpiranje oken, električna pomagala, ipd.), 
– da se otrokom prepreči uživanje ali kako drugače nepravilna uporaba materialov, namenjenih za vzgojno delo (igrače, lepila, plastelin, barvice, ipd.) in ostala sredstva, ki so namenjena za vzdrževanje higienskih razmer v zavodu (čistila, razkužila, ipd.),
– da se zagotovi, da niso otroci izpostavljeni temperaturnim razmeram, ki bi lahko neugodno vplivale na njihovo zdravje (debele jopice, puloverji v igralnici, pomanjkljiva oblačila za bivanje na prostem), 
– da se zagotovi, da v bivalnih prostorih ni prepiha, 
– da se zagotovijo varna tla (suha, ipd.),
– da se zagotovi zaklenjenost vrat ograje igrišča, še posebej gospodarskega vhoda, v času, ko so otroci na igrišču.

Če se po prevzemu otroka v vrtec ugotovijo znaki obolenja, je strokovno osebje dolžno obvestiti starše, v posebnih primerih pa odkloniti sprejem otroka v oddelek in starše napotiti k pediatru. V primeru omejenega otrokovega gibanja (npr. mavec, preveze oči in drugo), se starši o možni otrokovi prisotnosti v oddelku predhodno dogovorijo z vzgojiteljem.

V primerih, ko se pokažejo znaki obolenja ali če pride do poškodb, vzgojiteljica obvesti starše. Če je zdravniška pomoč nujna obvesti prehospitalno službo.

Strokovni in drugi delavci vrtca pri svojem delu dosledno upoštevajo Zakon o preprečevanju nasilja v družini, Pravilnik o postopkih medosebnega obveščanja in multidisciplinarni tim ter Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode.

Če strokovno osebje presodi, da oseba, ki prevzema otroka iz vrtca, ni v ustreznem psihofizičnem stanju, je dolžna predajo otroka odkloniti, seznaniti drugega starša, upravo in morebitne ustrezne službe.

Nezgodno zavarovanje
Starši sami sklenejo nezgodno zavarovanje za otroka, neposredno z zavarovalnico po svoji izbiri