Program

PROGRAM PO VSEBINI:

V vrtcu izvajamo splošno veljavni nacionalni program, zapisan v Kurikulumu za vrtce http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/vrtci/pdf/vrtci_kur.pdf, ki je bil potrjen marca 1999 na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje.

V Kurikulu za vrtce so predstavljeni cilji Kurikula za vrtce in iz njih izpeljana načela, temeljna vedenja o razvoju otroka in učenju v predšolskem obdobju ter globalni cilji in iz njih izpeljani cilji na posameznih področjih (zaradi večje preglednosti in strokovne jasnosti), predlagani primeri vsebin in dejavnosti na posameznih področjih pa ta področja med seboj povežejo in jih postavijo v kontekst dnevnega življenja v vrtcu. Nekatere medpodročne dejavnosti, kot so moralni razvoj, skrb za zdravje, varnost, prometna vzgoja, se kot rdeča nit prepletajo skozi vsa področja in so del načina življenja v vrtcu. Predlagane vsebine in dejavnosti (postavljene so ločeno za prvo in drugo starostno skupino otrok) predstavljajo možne poti in načine uresničevanja ciljev (tudi med temi lahko vzgojitelj izbira), vzgojitelj pa je tisti, ki se po strokovni presoji odloča, kaj, kdaj in kako.

PROGRAM GLEDE NA STAROSTNA OBDOBJA:

Predšolska vzgoja v vrtcih poteka v dveh starostnih obdobjih:
prvo obdobje - otroci v starosti od enega do treh let, 
drugo obdobje - otroci v starosti od treh let do vstopa v šolo.

Vzgojno delo v vrtcu Kobacaj poteka v oddelkih. Otroci so razporejeni v naslednje oddelke: 
starostno homogeni (vključeni približno enako stari otroci - v razponu enega leta), 
starostno heterogeni (vključeni otroci enega starostnega obdobja, npr. otroci stari od 1 do 3 let, oz. od 3 do 6 let), 
kombinirani (vključeni otroci iz obeh starostnih obdobij, tj. otroci, stari v starostnem razponu 1 do 6 let).

V oddelke prvega starostnega obdobja je lahko vključeno v starostno homogen oddelek največ 12 otrok in v starostno heterogeni oddelek največ 10 otrok. V oddelke drugega starostnega obdobja je lahko vključeno v starostno homogeni oddelek 3. do 4. letnih otrok največ 17 otrok in v starostno homogeni oddelek 4. do 5. in 5. do 6. letnih otrok največ 22 otrok ter v starostno heterogeni oddelek največ 19 otrok. V starostno kombinirani oddelek je vključeno največ 17 otrok, od tega je lahko največ 7 otrok prvega starostnega obdobja.

Občina vrtca lahko glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v lokalni skupnosti odloči, da se predpisano največje število otrok v oddelku poveča za največ dva otroka (t.i. fleksibilni normativ).

Prav tako lahko občina sprejme sklep o manjši notranji igralni površini, na katerega mora dati soglasje tudi minister za predšolsko vzgojo, na podlagi katerega se lahko uporablja zmanjšani normativ glede površine na otroka (3m2 za otroke do drugega leta starosti, 2,6 m2 za otroke med drugim in tretjim letom starosti ter 1,75 m2 za otroke, starejše od treh let).

PROGRAM PO TRAJANJU:

Izvaja se dnevni program, ki obsega vzgojo, varstvo, izobraževanje in prehrano otrok in traja od 6 do 9 ur na dan. Od 6.30 ure do 7.30 ure je omogočeno otrokom združeno jutranje dežurstvo z različnimi dejavnostmi. Redno vzgojno izobraževalno delo s pestro ponudbo vsebin in dejavnosti poteka od 8.30 ure do 11.30 ure. Od 14.30 do 16.30 ure se otroci združujejo. Potekajo načrtovane dejavnosti.

Časovno obdobje   Aktivnosti
6:30 – 8:30  Prihod, individualne igre, dejavnosti po želji
8.30 – 9:00  Zajtrk, nega, individualne dejavnosti
9:00 – 11:30  Skupinske dejavnosti v igralnicah, sadna malica, bivanje in igranje na  prostem
11:30 – 12:00  Nega, kosilo
12:00 – 14:00  Čas počitka
14:00 – 15:00  Nega, malica, individualne dejavnosti in igranje na prostem
15:30 – 16:30

 Individualna igra, bivanje na prostem, odhod domov